If you have any questions, please fell free to get in touch with us.

Dhaabbanni Keenya “Oromo Design” Uffata Aadaa Oromo Kamiyyuu Bifa Miidhagaa Taheen Biyya Addunyaa Kamirrattuu Babaldhisnee Dhiheessuudha Namoota Uffata aadaa barbaadan kamiifu biyya hundatti Dhaqqabsiisuu  Kana malees Aadaa oromo bifa uffataatiin addunyarrati beeksisuufi Yeroo Dhihoo keessatti Dhaabbata uffataa kan aadaa oromo akka idi-addunyaati dhaabbata guddaa dhaabuudha. Kana malees Aadaa oromo bifa uffataatiin addunyarrati beeksisuufi Yeroo Dhihoo […]

CONTINUE READING ➞

Grand Opening Dhaabbanni Uffataa/Oromo Design/

Grand OpeningDhaabbanni Uffataa/Oromo Design/ Uffata Aadaa Oromoo Calaqqiisiisu Uffata Mimmiidhagoo Tahan Isiniif qabatee dhufee Jira Kanaafuu Namoonni Uffata Kana Bitachuu Barbaaddan Biyya Kamu Teessaani Bitachuu Dandeessu Oromo Design Wanti Adda Isa Godhuu Yoo Jiraate Biyya Kamiyyuu Teessaani Bitachuu Dandeessu / Europe, Asia, Canada, Australia, Africa Biyyoota Hundumattuu Ni Argattu Kanaaf Namonni Bitachuuf Qophii Taatan Gama […]

CONTINUE READING ➞

Uummatni Oromoo Itoophiyaa keessa jiran, lakkoofsaan saboota kaan irra guddaa tahanis,

Dhiibbaa ifatti mul’atuufi dhokataa ta’een Afaan isaaniin uummata fuulduratti dubbachuu dabalatee, eenyummaa isaanii akka barbaadanitti ibsachuuf danqaaleen garagaraa turan. Maddi rakkoo kanaas ‘aadaa baratamaa biyyaalessaa’ mul’isuu dhabuun qeeqa namootarraa dhiyaatu sodaachuurraa kan kahe ture. Haa tahu malee, ofitti amanamummaan eenyummaa ofiifi aadaa ofiin boonuu dhaloota ammaa keessatti dagaagaa dhufe, faashinii uffata aadaan mul’achuu eegaleera. Ayyaanni […]

CONTINUE READING ➞

Itoophiyaatti naannoon Oromiyaa lafa biyyattiin qabdu hedduu uwwisa,

Itoophiyaatti naannoon Oromiyaa lafa biyyattiin qabdu hedduu uwwisa, aadaawwan danuu tahanis of keessaa qaba. Akkasumas itoophiyaan alattis Kaaba Keniyaatti ummati Oromoo bal’inaan ni argama. Suuraa asiin oliin mula’tu kanarratis, shamarran kunniin uffata aadaa Harargee uffachuun, Qalamshiishaa mataa gubbaatti baataniiru. Dizaayina uffataa kana Mana Uffataa Aadaa Yoomiyyuun kan tolfame yogguu tahu, sabbatni mudhiitti hidhatan hawaasa Oromoo […]

CONTINUE READING ➞

Uumanni Oromoo hacuuccaaa siyaasaafi diinagdee nurra gahaa jira

Ganna afruriin dura rakkoo nageenyaa Irreecha Hora Harsadiirratti uumameen yoo xiqqaate namoonni 55 lubbuu dhabaniiru. Dhaabbileen mirga namoomaa fi kaan garuu namoota dhibbatti lakka’amantu lubbuu dhabe jedhu. Uumanni Oromoo hacuuccaaa siyaasaafi diinagdee nurra gahaa jira jedhan komachuun yeroo dheeraaf mormaa turan. MM Abiy Ahimad 2018tti mormii dheeraan booda gara aangotti erga dhufanii jijjiiramoonni hedduun mul’ataniiru. […]

CONTINUE READING ➞

Oromo Design Bu’uura aadaa Oromoo osoo hin gadhiisin.

Namoonni tokko tokko uffata aadaa Oromoo osoo hin jijjiiramu ta’ee yaada jedhu qabu. Sodaan ykn yaaddoon isaanii sirrii ta’uu mala. Garuu akka namatti tolutti tolfamuun barbaachisaadha. Akka ejjennoo Abaabootti, aadummaan isaa osoo hin badiin miidhagaa fi hawwataa taasisuun ni danda’ama. Kun ammoo beekumsa, kennaa fi xiyyeeffanaan hojjechuu gaafata. Uffata kana foyyeessuu fi ammayyeessuun hundee aadaa […]

CONTINUE READING ➞

Kennaan keessa namaa jiruu yeroo eeggata

Haata’u malee, kennaan keessa namaa jiru kammiiyuu yeroo eeggata malee osoo hin mullatiin hin hafu. Isa kennaa ofii sun hanga argatamuttis waanti biraan dheebu nama hinbaasu. Kanaafuu yeroon gara biyyatti deebi’eetti waa’ee kennaan qabu kana yaadu eegale, jetti Abaaboon. Kaka’umsi inni lammaffaan ammoo qabeenya uffata aadaa Oromoon qabu beekuudha. “Oromiyaan bal’oo akkuma taate gosa uffataa […]

CONTINUE READING ➞

Hamayyeessuu fi qulqullina hojiisaa dabalurratti malee uffanni Oromoon silayyuu dizaayina bareedaa

Abaaboon ijoollummaa eegaltee hojii kanarratti boba’uuf fedhii guddaa qabaattu illeen, waan barachuuf feetu maatiin dhowwamu ishee dubbatti. Haata’u malee, waggoota hedduu booda fedhiifi kennaashee ganamaatti deebi’uun hojii uffataa dizaayiin gochuu jalqabuun hojjechaa jirti. Aadde Abaaboon bara 1993 keessa biyyaa bahuun gara Awustraaliyaa kan deemte yoo ta’u, waagoota 25 darbaniif achuma magaalaa Melboorni keessa jiraattee jirti. […]

CONTINUE READING ➞

Manaa Uffata Aadaa oromoo

Manaa Uffata Aadaa oromoo tessonii finifinee akasumaa biyyaa kessaafi biyyaa allaati kani regamudhaa Akaa Armani gaditii nu argachuu dadesanii imo Telegram WhatsApp +251929376704 Mana uffata aadaa oromoo Design barbaadan sagantaa adda addaatiif ni qopheessina biyya keessas ta’ee alatis ni erginaTeessoon keenyaa finfinnee Enyummaa Bonsaa Hojii Bonsaa! Wow-Bagan-nama-ta’e-nama-keessaa-immoo-Bagan-oromoo-ta’e! Odeeffannoo guutuufi dizaayinaa haarawa argachuuf toore Telegram chanel […]

CONTINUE READING ➞

Grand Opening / Baga Gammaddan

Dhaabbanni Uffataa/Oromo Design/ Uffata Aadaa Oromoo Calaqqiisiisu Uffata Mimmiidhagoo Tahan Isiniif qabatee dhufee Jira Kanaafuu Namoonni Uffata Kana Bitachuu Barbaaddan Biyya Kamu Teessaani Bitachuu Dandeessu Oromo Design Wanti Adda Isa Godhuu Yoo Jiraate Biyya Kamiyyuu Teessaani Bitachuu Dandeessu / Europe, Asia, Canada, Australia, Africa Biyyoota Hundumattuu Ni Argattu Kanaaf Namonni Bitachuuf Qophii Taatan Gama Website/ […]

CONTINUE READING ➞
Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories