Uffata aadaa Oromoo barnootaan deggeruu…

Abaaboon hanga ammaatti muuxannoo qofaan ogummaa gahaa utuu hinqabaatiin hojii kanaa hojjechaa jiraachuu dubbatti. “Fuulduratti hojii uffata aadaa Oromoo bal’inaafi baay’inaan hojjechuuf akkan danda’uutti yuunivarsiitii galeen xumuraa jira.

“Oggummaa faashiiniifi dizaayini akkasumas tartiiba geggeessa hojii kanarratti kan oggummaafi muuxanno naaf kennu Yuunvarsitii galee baradhee xumararra gaheen jira kan jettu Abaaboon, hojii kanaaf fedhi qofti gaha miti jetti.

Dizaayiniin industirii guddaadha, garuu akkasumaan hin dhufu. Waan ta’eefis murannoo qabaatanii dorgomaa ta’anii argamuudhaaf barumsaan deggeramuun heddu murteessadha.

Hojiii kana bal’inaan hojjechuuf meeshaa hedduutu barbaachisaa akka ta’an ni dubbatti ogeettiin kun. Kanaaf barumsashee xumuruun, meeshaalee barbaachisan adda baafachuun gara biyyaatti galchuun ballinaan hojjechuuf akka jirtu fedhashee ibsiti.

Oromo Design Bu’uura aadaa Oromoo osoo hin gadhiisin.
Oromo Design” Uffata Aadaa Oromo Kamiyyuu Bifa Miidhagaa Taheen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories