Oromo Design Bu’uura aadaa Oromoo osoo hin gadhiisin.

Namoonni tokko tokko uffata aadaa Oromoo osoo hin jijjiiramu ta’ee yaada jedhu qabu. Sodaan ykn yaaddoon isaanii sirrii ta’uu mala. Garuu akka namatti tolutti tolfamuun barbaachisaadha.

Akka ejjennoo Abaabootti, aadummaan isaa osoo hin badiin miidhagaa fi hawwataa taasisuun ni danda’ama. Kun ammoo beekumsa, kennaa fi xiyyeeffanaan hojjechuu gaafata.

Uffata kana foyyeessuu fi ammayyeessuun hundee aadaa Oromoo osoo hin gadhiisiin ta’uu qaba kan jettu Abaaboon, karaa qorannootiin wantoota tokko itti dabaluun akka namatti tolu taasisanii dhiyeessuun gaarii ta’uu dubbatti.

Inni biroon ammoo uffanni aadaa keenya yeroo baay’ee yeroo ayyaanaa qofaaf ta’uun isaa hafee, akkamiin uffata yeroo maraa (guyyuu) uffatamu gochu akka danda’amu irratti hojjechuunis kaayyooshee keessa tokkodha.

Kennaan keessa namaa jiruu yeroo eeggata
Uffata aadaa Oromoo barnootaan deggeruu…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories