Kennaan keessa namaa jiruu yeroo eeggata

Haata’u malee, kennaan keessa namaa jiru kammiiyuu yeroo eeggata malee osoo hin mullatiin hin hafu. Isa kennaa ofii sun hanga argatamuttis waanti biraan dheebu nama hinbaasu.

Kanaafuu yeroon gara biyyatti deebi’eetti waa’ee kennaan qabu kana yaadu eegale, jetti Abaaboon.

Kaka’umsi inni lammaffaan ammoo qabeenya uffata aadaa Oromoon qabu beekuudha. “Oromiyaan bal’oo akkuma taate gosa uffataa hedduu qabdi.”Kara biroon ammoo sabni guddaan kun aadaa uffataatiin badhaadhaa ta’us, bakkaa fi haala barbaachisaa ta’een uummanni abbaan aadaa sanaa argataa waan hin jirreef hojii kana keessa galtee gumaachuu akka barbaaddu dubbatti Abaaboon.

Hamayyeessuu fi qulqullina hojiisaa dabalurratti malee uffanni Oromoon silayyuu dizaayina bareedaa
Oromo Design Bu’uura aadaa Oromoo osoo hin gadhiisin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories